توضیحات:

  • همکاری با شرکت “توسعه مسکن خاوران” در تجهیز واحدهای مسکونی به ایرواشر آپارتمانی